Suvenir Arbor

 

Ur. broj / 18 Sirač,

30. siječnja 2018.

 

 

 

 

PREDMET:

 

Postupak provođenja Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjavanja zamjenske kvote -naputak o provođenju

 

Ustanova Suvenir Arbor,  sa statusom  zaštitne radionice nudi  mogućnost sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Obveznik ispunjenja kvote je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika, a dužan je, sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, od 1. siječnja 2015. godine, primijeniti kvotu u visini 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ukoliko tvrtka nije u mogućnosti zaposliti osobu s invaliditetom, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjenja zamjenske kvote ugovaranjem poslovne suradnje sa zaštitnom radionicom, u kojoj više od polovice zaposlenih čine osobe s invaliditetom, sukladno članku 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote možete pronaći na poveznici:

 

Ugovor se može sklopiti na rok od 1 do 12 mjeseci, ovisno o potrebama naručitelja. Ukupna vrijednost Ugovora jednaka je najmanje minimalnoj mjesečnoj bruto plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj bruto plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote. PRIMJER – ukoliko je naručitelj u obvezi zaposliti jednu osobu s invaliditetom mjesečni iznos Ugovora iznosi 3.439,80 kn bez PDV-a, što je  minimalna mjesečna bruto plaća (NN 122/2017). Nakon što je Ugovor obostrano potpisan i ovjeren, jedan primjerak se vraća zaštitnoj radionici, a jedan naručitelj prilaže uz popunjeni Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote (N-IZK). Najava zamjenskog ispunjenja kvote dostavlja se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje u roku  8 dana od dana sklapanja ugovora i vrijedi od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon primitka najave zamjenskog ispunjenja kvote. Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote (N-IZK) možete pronaći na poveznici:
U slučaju izmjena i dopuna elemenata Ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak Ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od osam dana zajedno s obrascem za najavu. Dodatak Ugovoru postaje važeći za Zavod u mjesecu u kojem je zaprimljen. Nakon što je roba/usluga isporučena i fakturirana, naručitelj vrši uplatu/provodi kompenzaciju te isporučitelju dostavlja na ovjeru popunjeno Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.   Obrazac Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza (I-IZK 1) možete pronaći na poveznici:  
Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.   Naručitelj uz popunjeni i obostrano ovjereni Obrazac I-IZK 1 prilaže fakture isporučitelja, kao i dokaze o plaćanju/kompenzaciji, i sve skupa predaje Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u roku od sedam dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno zamjensko ispunjenje kvote.   Za sva pitanja u svrhu ispunjena zamjenske kvote stojimo vam na raspolaganju.
%d blogeri kao ovaj: