Dužinsko širinski ljepljene ploče

Dužinsko širinski ljepljene ploče

Trudimo se slijediti trendove, i kontinuirano moderniziramo naš pogon i danas posjedujemo vrhunsku tehnologiju, ali i znanje.
Osim našeg standardnog asortimana nudimo vam:

Masivne hrastove i bukove ploče
širinsko i dužinsko – širinski lijepljene, dužine do 6000 mm,
širine 1300 mm

Provođenje mjere

Provođenje mjere

Sirač, siječanj 2018.g.Suvenir Arbor

Ustanova Suvenir Arbor već drugi put provodi mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-

 

Osposobljavanje na radnom mjestu.

U provođenje mjere krenuli smo početkom lipnja 2017.g. sa šest nezaposlenih korisnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Korisnici su bili različitih dobnih skupina. Nakon šestomjesečne obuke svi su  uspješno završili obuku za zanimanje stolar. Jedan od polaznika postao je zaposlenik naše ustanove.
Drugo osposobljavanje započelo je tijekom prosinca i ovaj put izabrano je šest nezaposlenih osoba koje su željele putem iste mjere obogatiti znanja i vještine, te postati konkurentni na tržištu rada. Ovaj put su nam se pridružile i tri žene koje će nakon prestanka obuke dobiti kvalifikaciju – stolar.

Zahvalni smo svima koji su nam pomogli u kvalitetnom provođenje mjere od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Daruvar, do polaznika s kojima smo se družili i radili u proteklom vremenu.

 

 

 

 

Ispunjavanje zamjenske kvote

Ispunjavanje zamjenske kvote

Suvenir Arbor

 

Ur. broj 4/ 2019 Sirač

siječnja 2019.

 

 

 

 

PREDMET:

 

Postupak provođenja Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjavanja zamjenske kvote -naputak o provođenju

 

Ustanova Suvenir Arbor,  sa statusom  zaštitne radionice nudi  mogućnost sklapanja Ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.Sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18), obveznik ispunjenja kvote je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika. Kvota se određuje  u visini 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti zaposliti osobu s invaliditetom, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjenja zamjenske kvote ugovaranjem poslovne suradnje sa zaštitnom radionicom u kojoj  više od polovice zaposlenih čine osobe s invaliditetom (čl.6 Pravilnika).

 

Ugovor se može sklopiti na rok od 1 do 12 mjeseci, ovisno o potrebama naručitelja. Ukupna vrijednost ugovora mora iznositi najmanje 30% minimalne mjesečne plaće (3.750,00 kn je minimalna bruto plaća (NN 109/2018)), za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac  morao zaposliti unutar propisane kvote.

PRIMJER – ukoliko je naručitelj u obvezi zaposliti jednu osobu s invaliditetom, mjesečni iznos Ugovora iznosi najmanje 1.125,00 kn bez PDV-a, što je jednako iznosu novčane naknade zbog neispunjenja zamjenske kvote kojeg plaća poslodavac. Zaključenjem ugovora  o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, poslodavac ima mogućnost uz ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja nabaviti robe/usluge iz proizvodnog asortimana Zaštitne radionice Suvenir Arbor. Ugovor se sastavlja u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava dva primjerka, a obvezni dio ugovora je ponuda isporučitelja (zaštitne radionice).

Podaci potrebni za sklapanje ugovora:

  • Vremensko razdoblje na koje se sklapa ugovor
  • Iznos ugovora (bez PDV-a), ovisno o potrebama naručitelja
  • Dokumentacija potrebna za izradu ugovora (preslike)
  • Izvadak iz sudskog registra
  • Potpisni karton
  • BON 2
  • Ponuda isporučitelja

Nakon što je Ugovor obostrano potpisan i ovjeren, jedan primjerak se prilaže uz popunjeni Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote, te se u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, a najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za slijedeći mjesec predaje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zamjenska kvota postaje važeća od mjeseca primitka Ugovora s obrascem najave.

Ukoliko ste obveznici javne nabave, imate mogućnost raspisivanja rezerviranog javnog nadmetanja za zaštitne radionice (čl.51 Zakona o javnoj nabavi), a sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) i Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18), ugovor potpisan nakon provedenog rezerviranog javnog nadmetanja može biti prihvaćen kao Ugovor o poslovnoj suradnji u cilju realizacije zamjenske kvote.

Obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote (N-IZK) možete pronaći na poveznici:

U slučaju izmjena i dopuna elemenata Ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak Ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od 15 dana zajedno s obrascem za najavu. Dodatak Ugovoru postaje važeći za Zavod u mjesecu u kojem je zaprimljen.

Nakon što je roba/usluga isporučena i fakturirana, naručitelj vrši uplatu/provodi kompenzaciju te isporučitelju dostavlja na ovjeru popunjeno Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.

Obveznik je dužan u roku od 8 dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju  ugovornih obveza,, a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, obrazac izvješća mora se podnijeti u roku od 8 dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote.

Obrazac Izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza (I-IZK 1) možete pronaći na poveznici:

Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza.  Za sva pitanja u svrhu ispunjena zamjenske kvote stojimo vam na raspolaganju.

Vaše upite uputite na mail adresu suvenir.komercijala@gmail.com ili na broj telefona 043/322 130.